Kurz k získaniu kvalifikácie pilota vetroňov 2021

Aeroklub Martin organizuje kurz k získaniu kvalifikácie pilota vetroňov.

Cesta na získanie kvalifikácie pilota vetroňov (SPL)

Ak sa chceš stať pilotom bezmotorového lietadla musíš na začiatok spĺňať niekoľko požiadaviek.

 • vek minimálne 14 rokov ( samostatný let môžeš absolvovať po dovŕšení 16 rokov)
 • súhlas zákonných zástupcov ak si nedovŕšil vek 18 rokov .
 • trestná bezúhonnosť (čistý register trestov)
 • zdravotná spôsobilosť min. triedy II

 

 

Po splnení uvedených požiadaviek budeš zaradený do výcvikového kurzu v našom Aeroklube. Bude ti vydaná žiacka knižka a tvoja cesta k získaniu preukazu pilota vetroňov môže začať teoretickou výučbou na učebni v rozsahu 80 vyučovacích hodín.

 

 

Kurz teoretických vedomostí na získanie preukazu spôsobilosti SPL zahŕňa tieto oblasti teoretických vedomostí:

 • Právne predpisy z oblasti civilného letectva a postupy ATS
 • Ľudská výkonnosť a obmedzenia
 • Meteorológia
 • Komunikácia
 • Základy letu – vetroň
 • Prevádzkové postupy – vetroň
 • Plánovanie a vykonávanie letu – vetroň
 • Všeobecné vedomosti o lietadle, drak, systémy a núdzové vybavenie – vetroň
 • Navigácia VFR – vetroň

 

 

Kurz teoretických vedomostí ukončíš podrobením sa písomnému a ústnemu preskúšaniu na overenie úrovne teoretických vedomostí zo všetkých požadovaných predmetov.

Po úspešnom zvládnutí teoretických vedomostí pristúpiš k praktickému výcviku na vetroni Berfalk IV. Ten začína teoretickým oboznámením sa s typom lietadla-vetroňa na ktorom sa budeš vykonávať praktický výcvik.

Získanie typovej skúšky na lietadlo zahŕňa minimálne tieto oblasti:

 • Letová príručka vetroňa Berfalk IV
 • Materiálna časť vetroňa
 • Letová dokumentácia, oprávnenie na let, prevzatie vetroňa, doklady o prevádzkyschopnosti, predpísané vybavenie, vykonanie záznamov v predpísanej dokumentácii
 • Rozmiestnenie ovládačov a obsluha komunikačnej rádiostanice
 • Obsluha núdzových a záchranných prostriedkov
 • Praktická obsluha vetroňa, manipulácia s ním, rozoberanie a zloženie vetroňa
 • Výpočet hmotnosti a vyváženia

 

 

Samotný letový výcvik sa vykonáva podľa výcvikového programu SK. DTO.03, spôsobom vzletu pomocou vlečného lietadla. Počet letov a čas strávený vo výcvikovej osnove je stanovený ako minimálny. Letové úlohy sa absolvujú postupne a po jej bezpečnom zvládnutí môžeš pristúpiť k ďalšej úlohe. Vyšší počet letov v úlohe stanoví inštruktor individuálne podľa schopností a zručností pilotného žiaka.

V priebehu letového výcviku, pred prvým samostatným letom musíš ešte vykonať skúšku pre získanie preukazu rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby na Telekomunikačnom úrade SR

 

 

Po úspešnom zvládnutí všetkých letových úloh podstúpiš skúšku z teoretických vedomostí a po jej zvládnutí praktickú skúšku, kde preukážeš schopnosť vykonávať funkciu veliaceho pilota (PIC). Po úspešnom zvládnutí oboch skúšok ti bude vydaný PREUKAZ SPÔSOBILOSTI PILOTA VETROŇOV (SPL).
Po získaní preukazu spôsobilosti (SPL) sa môžeš ďalej zdokonalovať lietaním na našich typoch bezmotorových lietadiel. Môžeš lietať len tak rekreačne, alebo sa vydať na cestu športového pilota a zúčastňovať sa na rôznych súťažiach, ako aj pokračovať vo výcviku motorového pilota.

V prípade záujmu stačí vyplniť žiadosť na zaradenie do výcviku a zaslať ju na e-mailovú adresu ludek.somol@gmail.com.

Teleón: 0903 513 137