Ochrana osobných údajov

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti
a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)
a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)
Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých
osôb (zamestnancov, klientov) v našich informačných systémoch na presne určených právnych
základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní
osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia
(jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).
Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch
pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:
a) Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú
Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov
a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe
v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako
prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti
dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami
a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál
65 Nariadenia).
c) Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely,
na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie
vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou
informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17,
recitál 65, 66 Nariadenia.
d) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete
správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67
Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného
systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov
alebo dočasné odstránenie spracúvania.
e) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich
informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu
prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,
pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia
v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním
tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa

nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme
alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
f) Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte
ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu
na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré
sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.
Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej
situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely
oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania
vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito
záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si
vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).
Aeroklub Martin, o.z. Letisko Martin 176, 03802 Drážkovce prijal ako prevádzkovateľ informačného
systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej
ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a
podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým
osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich
osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva
a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.
UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné
údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.
Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok
neuzavretie zmluvného vzťahu.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia
Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste
kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):
Kontaktné údaje: Miroslav Themár
emailová adresa themar@apl.sk alebo číslo 0917277647

 

Pravidlá ochrany osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané

v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“).

Aké údaje uchovávame?

Počas vašej návštevy zaznamenávame údaje ktoré zadáte do registračného formulára a to v rozsahu:

e-mailová adresa.

Údaje budú uložené po dobu nevyhnutnú alebo pokiaľ nepožiadate o ich vymazanie, maximálne

však po dobu 5 rokov.

Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, želáte si údaje opraviť alebo

vymazať, prípadne máte podozrenie že sa s vašimi údajmi nenarába správne kontaktujte nás.

Kontaktné údaje nájdete v menu Kontakty.

Na čo tieto informácie používame?

Informácie môžu byť použité na:

• Personalizované ponuky – prispôsobenie našej ponuky vašim individuálnym potrebám

• Vylepšenie zákazníckej podpory – vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na

vaše požiadavky a potreby

• Na spracovanie transakcií a doručenie tovaru alebo služby

• Na spracovávanie výsledkov súťaží, promoakcií, ankiet a pod.

• Na odosielanie emailov – emailová adresa, ktorú zadáte do kontaktného formulára môže byť

použitá na odosielanie informácií týkajúcej sa vašej správy. Tiež môže byť použitá na

odosielanie noviniek, informácie o produktoch a službách, o pripravovaných akciách a pod.

Z odberu emailových správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz ktorý je súčasťou

každej informačnej správy.

Cookies

Cookies sú textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá na váš disk v počítači.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie ?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Bezpečnosť

Vaše osobné údaje sú v bezpečí. Používame rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov.

Žiadnym spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám, výnimkou je odovzdanie

vašich osobných údajov štátnym organizáciám na základe riadne vystavených a právoplatných

právnych rozhodnutí v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.